Φιλοσοφία

Εχεμύθεια: Στο χώρο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι και θα παραμένουν ασφαλή μεταξύ του θεραπευτή και εσάς.

Ειλικρίνεια: Οι θεραπευτές μας, οφείλουν να σας μιλήσουν με ειλικρίνεια για όλες τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που παρατηρούν στον  θεραπευόμενο, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία και αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  Επίσης οφείλουν  να σας παραπέμψουν σε άλλο θεραπευτή, αν αυτό κριθεί ωφέλιμο για τον θεραπευόμενο. Σε περίπτωση ολοκλήρωση της αποκατάστασης, ο θεραπευτής έχει χρέος να ενημερώσει την οικογένεια για διακοπή των θεραπειών.

Αποτελεσματικότητα: Η συνεχόμενη εμπειρία και διαρκής επιμόρφωση των θεραπευτών μας, η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως και η τακτική  επικοινωνία και ενημέρωση των οικογενειών για την εξέλιξη των ατόμων που χρήζουν θεραπειών, επισφραγίζουν την αποτελεσματικότητα του κέντρου μας, αυξάνοντας στο μέγιστό δυνατόν την ισορροπία μεταξύ κόστους και ποιότητας των υπηρεσιών. Την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ενισχύουν παράλληλα η διαρκής κινητοποίηση και ενθάρρυνση των θεραπευόμενων και των οικογενειών τους.

Σεβασμός:  Στο κέντρο μας κανένας άνθρωπος δε θεωρείται κατώτερος (θεραπευτής, θεραπευόμενος, γονέας κτλ.), κανένας προβληματισμός και καμία ερώτηση δε νοείται ως ανούσια και περιττή. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και τη δική του αξία! Συνεπώς με τη δράση του, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει θετικά στην διατήρηση ευνοϊκού κλίματος, καλής επικοινωνίας,  ουσιαστικής συνεργασίας αλλά και στην πρόοδο!

ΠΗΓΗ: λαλώ   Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath